Disclaimer

BSC zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, diensten of overige informatie.

BSC wijst hierbij uitdrukkelijk elke toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid of geschiktheid voor een bepaald doel van enige op deze website aanwezige of via deze website verschafte informatie, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of andere rechten van derden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan de op deze website of webapplicatie verschafte informatie.